Nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą
 • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas    Peržiūrėti
 • Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija    Peržiūrėti
 • Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas      Peržiūrėti 
 • Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas Peržiūrėti
 • Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos    Peržiūrėti
 • Metodinės rekomendacijos dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo formų įvairovės   Peržiūrėti
 • Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu   Peržiūrėti
 • Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa  Peržiūrėti
 • Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas   Peržiūrėti
 • Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos    Peržiūrėti
 • Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija    Peržiūrėti
 • Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2050“      Peržiūrėti
 • Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“      Peržiūrėti
 • Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo    Peržiūrėti
Kauno miesto savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą
 • Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas   Peržiūrėti
 • Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas    Peržiūrėti
 • Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas    Peržiūrėti
Nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys viešuosius pirkimus
x