Vizija, Misija

Vizija

Užtikrinti vaikų kokybišką ugdymą ir ugdymąsi, kurti įstaigos bendruomenei sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką, kurti partnerystės tinklus ugdymui vertingoms mokslo naujovėms.

Misija

Kauno lopšelio – darželio „Liepaitė“ paskirtis teikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, vaikams, turintiems regėjimo sutrikimų, prieinamą ugdymą(si) pagal jų gebėjimus ir poreikius, užtikrinti socialines, psichologines, korekcines paslaugas, konsultuoti ir teikti įvairiapusę metodinę pagalbą tėvams ir pedagogams.