Dėl ugdymo proceso įstaigoje atnaujinimo

Gerbiami, Tėveliai,

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, siekiant kuo geriau organizuoti ugdymo procesą 2020 m. gegužės 18 – 2020 m. gegužės 31 d.:

INFORMUOJAME

1.Įstaiga karantino laikotarpiu dirbs nuo 7.00 val. iki 17.30 val.

2.Rekomenduojama ugdyti vaiką (-us) namuose:

     2.1 kai vaikas (-ai) serga lėtinėmis ligomis nurodytomis patvirtintame Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V – 483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių

ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas,

sąrašo patvirtinimo“;

     2.2 kai vaikas (-ai) gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei

60 m. amžiaus asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr.V-483.

3. Vaiko (-ų) priėmimo į darželį tvarka:

3.1 asmenys, atlydintys vaiką (-us), privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);

3.2. vaiko (-ų) priėmimas bus vykdomas per vienerias įstaigos duris – esančias prie įstaigos

pavadinimo iškabos;

3.3. per kitas duris bus įleidžiami įstaigos darbuotojai, matuojama darbuotojų kūno temperatūra tik atvykus į darbą. Labai prašome laikytis vaikų priėmimo durų krypties;

3.4. vaikus pasitiks įstaigos darbuotojas, dėvintis apsaugos priemones (kaukę, pirštines) ir bekontakčiu termometru matuos vaiko kūno temperatūrą. Labai prašome, iš anksto vaikams paaiškinti apie šią procedūrą;

3.5. susidarius didesniam atėjusiųjų skaičiui, prašome išlaikyti saugų didesnį kaip 2 m. atstumą;

3.6. vaiką (-us) atvedus į įstaigą, kuriems pasireikš karščiavimas (37,3 0C ir daugiau), kurie turės ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo, 80 punkte, dalyvauti ugdymo procese negalės – nebus priimami į įstaigą;

3.7. ugdymo proceso metu, išryškėjus bent menkiausiems vaiko (-ų) sveikatos ligos požymiams, Jūs būsite informuoti, privalėsite skubiai paimti vaiką (-us) iš įstaigos;

3.8. gali būti, kad dirbs ne visos įstaigos grupės, dėl darbuotojų, galinčių dirbti karantino metu, todėl Jūsų vaikas (-ai) gali būti nukreikiamas į grupę, kurios nelankė iki karantino. Mokytojai ir ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėja taip pat gali būti ne Jūsų vaiko (-ų) grupės. Labai prašome suprasti susidariusią situaciją;

4. Apie vaiko (-ų) neatvykimą į įstaigą prašome informuoti iki 9.00 val. įstaigos el.paštu: liepaitedarzelis@gmail.com arba tel. Nr. 861836506.

5. Vaikui (-ams) 2020 m. gegužės 18 -2020 m. gegužės 31 d. nelankant ugdymo įstaigos už darželį mokėti nereikės, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-454 „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo“ 10.8 p., – vaikų tėvai atlyginimo nemoka, kai mokykla uždaroma „… dėl karantino, paskelbtos epidemijos“.

Kauno lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorė Rima Kalinauskienė